Platforma ulerni.pl

Data ostatniej aktualizacji: 15 kwietnia 2023 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży kursów online realizowanych przez platformę ulerni.pl, zgodnie z polskim prawem.
 2. Każdy użytkownik, który dokona zakupu kursu online na platformie ulerni.pl, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

 1. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ulerni.pl, umożliwiający zakup oraz realizację kursów online.
 2. Kurs online – usługa edukacyjna realizowana za pośrednictwem Platformy, składająca się z materiałów wideo, tekstowych oraz innych, dostępnych dla Użytkownika po dokonaniu zakupu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała zakupu kursu online na Platformie.
 4. Sprzedawca – podmiot prowadzący Platformę oraz realizujący sprzedaż kursów online, zgodnie z niniejszym regulaminem.

§3 Warunki korzystania z Platformy

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem.
 2. Zakup kursu online na Platformie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Użytkowników.

§4 Rejestracja i zakup kursu online

 1. Rejestracja na Platformie jest dobrowolna, ale konieczna do dokonania zakupu kursu online.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji oraz zakupu kursu online.
 3. Użytkownik ma prawo do przeglądania dostępnych kursów online przed dokonaniem zakupu.
 4. Zakup kursu online odbywa się poprzez dodanie go do koszyka, uzupełnienie danych do wystawienia faktury oraz dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych na Platformie metod płatności.
 5. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma dostęp do zakupionego kursu online oraz potwierdzenie transakcji na podany adres e-mail.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z zakupionego kursu online przez okres wskazany na stronie danego kursu, liczony od daty zakupu.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów kursu online wyłącznie w celach edukacyjnych i osobistych. Zakazane jest udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie materiałów kursu online w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej związanych z materiałami kursu online.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności kursu online z opisem na Platformie, Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w terminie 14 dni od daty zakupu, przesyłając opis niezgodności oraz dowód zakupu na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia niezgodności lub zwrotu należności za kurs online na rachunek bankowy Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży kursu online bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty zakupu. Prawo to nie przysługuje, jeśli Użytkownik rozpoczął korzystanie z kursu online przed upływem tego terminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Platformie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy sprzedaży kursu online będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2023 r.

Kontakt z Sprzedawcą:

Prof Consulting Grzegorz Grabowski